นโยบายการประกันและการรับคืนสินค้า

  • สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนในทุกกรณี รวมทั้งสินค้าที่มีปัญหาซึ่งเกิดจากการใช้งาน การติดตั้ง หรือถอด-ประกอบอย่างผิดวิธี
  • สินค้าที่เสียหรือบกพร่องจากการผลิต สามารถนำมาเปลี่ยนใหม่ได้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า (อ้างอิงจากคำสั่งซื้อ)
    บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าต้องเป็นรุ่นเดียวกันและแบบเดียวกันเท่านั้น ตัวสินค้าและกล่องสภาพสมบูรณ์
  • ลูกค้าจะต้องบันทึกคลิปอย่างต่อเนื่องขณะแกะกล่องสินค้า เพื่อเป็นการยืนยันว่าสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
  • ความเสียหายที่เกิดจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) จากแมลงและสัตว์ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
  • ทางบริษัทฯ ขอปฎิเสธการรับคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีความไม่พึงพอใจในสินค้า แต่สินค้าได้ถูกแกะกล่อง หรือนำไปใช้งานแล้ว
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีที่มีการยกเลิกรายการสั่งซื้อ (ภายใต้นโยบายบริษัท) ลูกค้าจะได้รับการชำระเงินคืนภายใน 7-10 วันทำการ ในช่องทางเดิมที่ลูกค้าชำระมา นับจากวันที่บริษัทฯ พิจารณาให้มีการคืนสินค้า
  • ค่าส่งสินค้าที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งคืนสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี